ซองจดหมายวัดขนาดซองเป็นหน่วยนิ้ว ใช้ด้านกว้าง x ยาว โดยแยกลักษณะซองจากการเปิดซองว่าเปิดด้านยาว
(Open side) หรือ เปิดด้านกว้าง (Open end)

 

              

                             ซองเปิดด้านยาว                                   ซองเปิดด้านกว้าง

 
 
Copyright © 2017 puangsang.com All rights reserved